opening

产品目录>贴片固定电阻器

贴片固定电阻器

◆ 高机能贴片固定电阻器

◆ 贴片固定电阻器

品名

额定

电压

(W)

阻值

公差

阻值

范围

(Ω)

阻值温度系数

(ppm/℃)

最高使用

电压

(V)

最高超负荷

电压

(V)

最高连续

超负荷电压

(V)

CR04 0.03 F 10~1M ±250 15 30 30
G 10~1M ±250
J 10~1M ±250
CR06 0.05 F 10~1M ±200 25 50 50
G 10~1M ±200
J 1.0~9.1 ±400
J 10~10M ±200
CR10

*1

0.10
D 10~97.6 ±100 50 100 100
D 100~1M ±50
F 10~1M ±100
G 10~1M ±200
J 1.0~9.1 ±300
J 10~10M ±200
CR16 0.125 D 100~976 ±100 50 100 100
D 1K~100K ±50
F 10~1M ±100
G 10~1M ±200
J 1~4.3 -100~+600
J 4.7~3.3M ±200
J 3.6M~10M ±300
CR20 0.25 D 100~1K ±100 150 200 200
F 10~1K ±100
G 10~1K ±200
J 1~4.3 -100~+600
J 4.7~1K ±200

*1

0.25
D 1.02K~100K ±100 150 200 200
F 1.02K~1M ±100
G 1.1K~1M ±200
J 1.1K~3.3M ±200
J 3.6M~10M ±300
K 11M~22M ±300
CR32 0.25 D 100~100K ±100 200 400 400
F 10~1M ±100
G 10~1M ±200
J 1~4.3 -100~+600
J 4.7~3.3M ±200
J 3.6M~10M ±300
K 11M~22M ±300
CR35 0.50 D 100~100K ±100 200 400 400
F 10~1M ±100
G 10~1M ±200
J 1~4.3 -100~+600
J 4.7~3.3M ±200
J 3.6M~10M ±300
CR50 0.75 F 10~1M ±200 200 400 400
G 10~1M ±300
J 1.0~9.1 ±500
J 10~1M ±300
CR64 1.00 J 1.0~9.1 ±500 200 400 400
J 10~1M ±300

*1 短时过载测试条件 施加2.5倍额定电压5秒⇒施加1.5倍额定电压5秒。

◆ 排阻贴片固定电阻器

品名 电极

尺寸

元件数

电路

额定电压

(W)

阻值

公差

阻值

(Ω)

阻值温度系数

(ppm/℃)

最高使用

电压

(V)

最高超负荷

电压

(V)

最高连续

超负荷电压

(V)

ACR062 0603 2 network 0.031/元件 J 10~1M ±200 12.5 25 25
ACR102 1005 2 network 0.063/元件 50 100 100
ACR104 1005 4 network ※0.031/元件
ACR164 1608 4 network 0.063/元件
NCR104 1005 4 network 0.031/元件
NCR162 1608 2 network 0.063/元件
NCR164 1608 4 network
NCR1616 1608 8 network
NCR3A8 1608 8 network 100~470K ±250
NCR3B8 1608 8 network

※可对应0.063W/元件

◆ 包装规格


◆ 推荐设计尺寸